دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد موضوع بند «ه‍« ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قا :: کارمند آنلاین

دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد موضوع بند «ه‍« ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قا

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

امکانات وب

پر مخاطب ها

آرشیو مطالب

برچسب ها

 

 

دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد  موضوع بند «ه‍« ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري

                                                                                                                                      شماره: 27911/200  

                                                                                                   مورخ  : 28/5/1389

تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري

دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد

موضوع بند «ه‍« ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري

در راستاي استقرار و اجراي نظام مديريت عملكرد و تشريح نحوه اجراي بند«هـ» ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و82 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصميم‌نامه شماره 4225/44327 تاريخ 14/1/1389)، دستورالعمل زير ابلاغ مي‌گردد.

ماده 1- تدوين برنامه راهبردي (بلند مدت) و به تبع آن اهداف عملياتي و ساليانه، اولين و مهم‌ترين گام استقرار نظام مديريت عملكرد است. در اين رابطه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با در نظر گرفتن برنامه‌هاي توسعه، برنامه‌هاي اجرايي دستگاه، تكاليف و مأموريت‌هاي تعيين شده از سوي مراجع ذيصلاح، برنامه‌هاي بالاترين مقام اجرايي دستگاه و ساير تكاليف و برنامه‌هايي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي به عهده دستگاه گذاشته است، برنامه راهبردي (بلند مدت) و اهداف عملياتي ( ساليانه) خود را به صورت سندي مدون تهيه نموده و به تمام واحدهاي خود ابلاغ نمايند.

تبصره1-  مسؤوليت اصلي تدوين و ابلاغ برنامه‌هاي راهبردي و ساليانه به عهده بالاترين مقام اجرايي دستگاه بوده و اهداف عملياتي بايد حداكثر تا پايان آذر هر سال براي اجرا در سال آتي به واحدهاي تابعه ابلاغ گردد.

تبصره2- دستگاه‌ها مكلفند يك نسخه از سند تدوين شده خود را به امور مديريت عملكرد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارسال نمايند.

ماده 2- بالاترين مقام اجرايي دستگاه بايد زمينه لازم براي تبديل جهت‌گيري‌هاي استراتژيك دستگاه به فعاليت‌ها و استراتژي هاي اجرايي را فراهم نمايد.

تبصره 1- واحدهاي اجرايي دستگاه بايد استراتژي‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي اجرايي خود را به همراه زمان‌بندي اجرايي تنظيم و پس از تصويب توسط بالاترين مقام دستگاه، به اجرا بگذارند.

تبصره 2- حداكثر مهلت لازم براي اجراي تبصره 1 اين ماده، بيستم فروردين ماه هر سال خواهد بود.

ماده 3- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نظام ارزيابي عملكرد را به عنوان گام دوم استقرار نظام مديريت عملكرد، با در نظر گرفتن موارد زير مستقر نمايند:

الف) منظور از نظام ارزيابي عملكرد نظامي است كه در برگيرنده دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي در سه سطح سازمان، مديران و كاركنان مي‌باشد.

تبصره 1- چنانچه برخي از شاخص‌هاي عمومي در مورد دستگاهي مصداق نداشته باشد، دستگاه مشمول مي‌تواند ضمن ذكر دلايل عدم مصداق مطابق قوانين و مقررات مورد عمل، شاخص‌هايي را به عنوان جايگزين پيشنهاد و پس از تاييد آن توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مبناي ارزيابي قرار دهد.

ب) دستگاه‌هاي اجرايي بايد شاخص‌هاي عملكردي اختصاصي خود را با در نظر گرفتن مفاد ماده 1 و همچنين تبصره 1 ماده 2 اين دستورالعمل در سه سطح؛ سازمان، مديران و كاركنان تدوين و ضمن تصويب آن توسط بالاترين مقام دستگاه، مبناي ارزيابي عملكرد سطوح ذكرشده قرار دهند.

تبصره 2- شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد بهمن‌ماه هر سال توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور براي ارزيابي عملكرد سال آتي ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 3- تهيه و تصويب شاخص‌هاي اختصاصي سطح دستگاه مطابق بند «ب» ماده 3 آيين‌نامه شماره 4225/44327 تاريخ 14/1/1389 هيأت وزيران صورت مي‌گيرد.

تبصره 4- شاخص‌هاي اختصاصي تعيين شده در سطح مديران و كاركنان با تصويب بالاترين مقام اجرايي دستگاه قابليت اجرا دارد و مبناي ارزيابي همان سال قرار مي‌گيرد.

تبصره 5- امتيازدهي شاخص‌هاي اختصاصي در سطح مديران و كاركنان مطابق دستورالعمل اجرايي تبصره بند «ب» ماده 1 آيين‌نامه اجرايي مذكور در تبصره 3 همين ماده صورت مي‌گيرد.

ج) وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي وابسته به رياست جمهوري مسئول ارزيابي عملكرد سازمان‌ها، مؤسسات تابعه، شركت‌هاي وابسته و همچنين واحدهاي استاني خود مي‌باشند.

ماده 4- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نظام پاسخگويي عملكرد را با توجه به موارد زير مستقر نمايند:

الف) دستگا‌ه‌هاي اجرايي به منظور ايجاد شرايط و چارچوب مناسب پاسخگويي عملكرد، با مديران واحدهاي وابسته به خود توافق‌نامه‌اي را در خصوص انجام وظايف و برنامه‌هاي اجرايي امضاء نموده و آن را مبناي پاسخگوي عملكرد تعيين شده قلمداد نمايند.

تبصره 1- در خصوص فعاليت‌ها و خدماتي كه قيمت تمام شده آنها بر اساس ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري محاسبه و تعيين شده است، تفاهم‌نامه منعقد شده در اين خصوص مبنا قرار مي‌گيرد در غير اينصورت دستگاه‌ها با مديران و كاركنان خود توافق‌نامه‌هاي عملكردي امضاء و بر مبناي آن اقدام مي‌نمايند.

تبصره 2- توافق‌نامه مذكور در ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان، موضوع دستورالعمل اجرايي تبصره بند «ب» ماده 1 آيين‌نامه مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تبصره 3- ارايه گزارش عملكرد بر اساس زمان‌بندي تهيه شده و قبول مسئوليت‌ انجام كارها از جمله اقدام‌هاي لازم براي تهيه چارچوب مناسب پاسخگويي مي‌باشد.

ب) استقرار چارچوب مناسب براي پاسخگويي عملكرد دربرگيرنده 5 مرحله زير است:

1-    تهيه و تدوين اهداف قابل سنجش و شاخص‌هاي مناسب ارزيابي عملكرد (موضوع بند «ب» ماده 3 اين دستورالعمل)

2-    طرح‌ريزي ملزومات دستيابي به اهداف در قالب شاخص‌هاي تعيين شده

3-    انجام كار‌ها و نظارت بر پيشرفت اهداف و شاخص‌ها مطابق زمانبندي از پيش تعيين شده

4-    گزارش‌دهي نتايج به صورت ادواري

5-    ارزيابي نتايج به صورت ادواري و ارايه بازخورد و تعديل طرح‌هاي بعدي بر اساس بازخوردها

تبصره 4- منظور از پاسخگويي، پاسخگويي دستگاه، مديران و كاركنان در قبال تحقق استاندارد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي است.

ماده 5- دستگا‌ه‌هاي اجرايي مكلفند چارچوب مناسبي را با در نظر گرفتن موارد زير در قالب نظام‌ جمع‌آوري داده‌هاي عملكرد طراحي و مستقر نمايند:

الف) داده‌هاي جمع‌آوري شده بايد منعكس كننده اهداف عملكرد سطوح؛ سازمان، مديران و كاركنان بوده و تأكيد اصلي آن تمركز بر داده‌هاي بهبود دهنده عملكرد سازمان در سطوح ذكر شده باشد.

ب) داده‌هاي جمع‌آوري شده بايد در قالب شاخص‌هاي تنظيم شده (موضوع بند «ب» ماده 3 اين دستورالعمل) صورت گرفته و تا حد امكان كميت‌پذير باشد.

تبصره 1- تأييد اعتبار داده‌هاي جمع‌آوري شده در سطح سازمان به عهده بالاترين مقام دستگاه و در سطح مديران و كاركنان به عهده مدير بلافصل كاركنان مي‌باشد.

تبصره 2- دستگاه‌ها مي‌توانند براي ارزيابي دقيق‌تر شاخص‌هاي عملكرد (اختصاصي و عمومي) و جمع‌آوري داده‌هاي جزئي‌تر، ضمن مبنا قراردادن شاخص‌هاي مصوب اقدام به طراحي چك‌ليست مناسب براي جمع‌آوري داده‌هاي عملكرد (ترجيحاً به صورت مكانيزه) در سطوح سازمان، مديران و كاركنان نمايد.

ج) داده‌هاي جمع‌آوري شده دستگاه به روش‌هاي مختلف آماري بررسي و تجزيه و تحليل شود و در نهايت پروژه‌هاي بهبود در اين رابطه در سه سطح؛ سازمان، مديران و كاركنان تدوين گردد.

تبصره 3- پروژه‌هاي بهبود تعريف شده بايستي به عنوان اهداف عملكردي آينده، در قالب شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري تعريف، پايش و مديريت گردد.

د) مسئوليت جمع‌آوري داده‌ها در تمام سطوح (ستاد، سازمان‌ها و موسسات وابسته و واحدهاي استاني) به عهده بالاترين مقام اجرايي دستگاه است.

ماده 6- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نظام تحليل داده‌هاي عملكرد خود را به نحوي مستقر نمايند كه تبديل داده‌هاي جمع‌آوري شده در سطوح سازمان، مديران و كاركنان به دانش قابل استفاده در جهت بهبود عملكرد در سطوح مذكور فراهم گردد.

تبصره 1- هدف از تجزيه و تحليل داده‌هاي عملكرد، يافتن علل ريشه‌اي ضعف عملكرد و ارايه پيشنهاد لازم جهت بهبود عملكرد است. دستگاه‌ها مي‌توانند جهت ريشه‌يابي علل و بهبود عملكرد از ابزارهاي علمي و روش‌هاي آماري استفاده نمايند.

تبصره 2- در تجزيه و تحليل عملكرد سطوح مذكور، عملكرد واقعي با اهداف از پيش تعيين شده مورد مقايسه و تحليل قرار مي‌گيرد. در اين رابطه مي‌توان از ابزار تحليل روند نيز استفاده كرد.

ماده 7- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نتايج حاصل از تجزيه و تحليل عملكرد (موضوع ماده 6 اين دستورالعمل) را در قالب طرح‌ها و پروژه‌هاي بهبود (از جمله پيش‌بيني دوره‌هاي آموزشي بر اساس آيين‌نامه اجرايي فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصميم‌نامه شماره 2579/ت43916ك تاريخ 10/1/1389) در سطوح سازمان، مديران و كاركنان تدوين نموده و به اجرا بگذارند.

تبصره 1- طرح‌ها و پروژه‌هاي تدوين شده به عنوان اهداف عملياتي تلقي شده و در ارزيابي عملكرد سال بعد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

تبصره 2- نتيجه ارزيابي عملكرد و امتياز كسب شده، مبناي پرداخت فوق‌العاده كارايي (بر اساس دستورالعمل بند 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري) خواهد بود.

ماده 8- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تمام مراحل و مفاد اين دستورالعمل را به صورت مكانيزه در قالب نظام جامع مديريت عملكرد طراحي و مستقر نمايند.

تبصره- نرم‌افزار طراحي شده بايد قابليت لينك در سطوح؛ سازمان، موسسات، شركت‌ها و واحدهاي وابسته و استان‌ها و همچنين رده‌هاي؛ سازمان، مديران و كاركنان را داشته و مورد تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور باشد.

لطف‌ا... فروزنده دهكردي

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

 

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد موضوع بند 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري

                                                                                                        شماره : 43512 /200

                                                                                                        مورخ : 22/8/1389

 

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون خدمات كشوري

شوراي توسعه و سرمايه انساني در جلسه مورخ 3/8/1389 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  رئيس جمهور و به استناد بند(6) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري ، دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد را به شرح پيوست تصويب نمود كه مراتب به تاييد رييس جمهور محترم رسيده است و براي اجرا ابلاغ مي گردد .

 

 

لطف ا.. فروزنده  دهكردي

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

نویسنده : محمدی بازدید : 704 تاريخ : سه شنبه 10 بهمن 1391 ساعت: 3:13
برچسب‌ها : مدیریت عملکرد,
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها ads-123